Ekonomi

Raporunu vermedi işten kovuldu

Çalışanlar dikkat! Aldığınız sağlık raporunu iş yerinize zamanında vermezseniz işinizden olabilir. Diyarbakır'da yaşanan bir olayda, Sağlık Ocağında çalışan bir memur işe 15 gün gelmediği gerekçesiyle, görevden çekilmiş sayıldı.

Devlet Memurları, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen yükümlülüklere uymak zorundadırlar. Bu yükümlülüklerini yerine getirmeyen Devlet memurlarının yine Yasada belirtilen yaptırımlarla karşılaşacağı tabiidir. Bu yaptırımlardan bir tanesi de 657 sayılı Yasa’nın 94. maddesinde düzenlenmiş olup, ….mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz 10 gün devam etmesi halinde ilgilinin çekilme isteğinde bulunmuş sayılacağı..’dır.

MEMURUN HASTALIK İZNİ KONUSU

Memurların Hastalık Raporlarını Verecek Hekim ve Resmi Sağlık Kurulları Hakkında Yönetmeliğin 2/1. maddesinde, memurların hastalık raporlarının, Devlet Memurları Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği hükümleri uyarınca hastalık raporunda gösterilen süre kadar;’… memurlara,merkezde kurum amirinin, illerde kurum amirinin teklifi üzerine mülki amirin, yurt dışında misyon şefinin onayı ile..’ hastalık iznine çevrilmesi gerekmektedir.

Adı geçen yönetmelikte belirtilen usul ve esasa uyulmadan alınan raporlar da kuruma bilgi verilmeyerek,hastalık iznine çevrilmez ve memur görevine başlamadı sayılır veya da izinsiz ve özürsüz olarak görevlerini terketmiş sayılır. Göreve gelmediği kabul edilen memura da, 657 sayılı Kanunun ilgili hükümlerinin uygulanacağı kurala bağlanmıştır.

SAĞLIK RAPORUNUN ASLI TESLİM EDİLMELİ

Bu nedenle, çalışanların hastalık raporlarının aslının veya bir örneğinin en geç raporun düzenlendiği günü takip eden günün mesai saati bitimine kadar uygun yollarla bağlı olunan disiplin amirine intikal ettirilmesi gerekmektedir. Eğer fotokopi şeklinde verilmişse o takdirde, rapor süresi sonunda raporun aslının teslim edilmesi zorunludur.

Diyarbakır’da yaşanan bir olayda, Sağlık Ocağında çalışan bir memur işe 15 gün gelmediği gerekçesiyle, görevden çekilmiş sayıldı.

Belirtilen sürede hasta olduğu için kurumuna bilgi veremediğini ve sağlık raporunu kurumunda istirahat iznine çevrilmesini sağlayamadığını belirten memur İdare Mahkemesinde dava açtı. Sağlık Raporunu da sunduğu davada, Yerel Mahkeme, idarenin yaptığı işlemi iptal ederek göreve iade kararı verdi.

Ancak kurumun kararı temyizi üzerine, Danıştay 12. Dairesi kararı bozdu ve kurum işlemini hukuka uygun buldu.

“DEVLET MEMURUNA YAKIŞMAYAN TUTUM”

Yüksek Mahkeme kararında, Özel bir muayenehanede konulan tanı üzerine (15) gün istirahatinin uygun görüldüğüne dair verilen raporu onaylatarak hastalık iznine çevirmeyen ve bu konuda kurumunu bilgilendirmeden görevine gelmemekte ısrarını sürdüren Memurun hareketini, ‘Devlet memuruna yakışmayacak bir tutum’ kabul ederek, hakkında tesis edilen işlemi (görevden çekilmiş sayılmayı)hukuka uygun kabul etti.

İçtihat Metni:

12D.16.2.2007 tarih,2004/2273 Esas, 2007/607 Karar

“İçtihat Metni”

Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı): Diyarbakır Valiliği

Karşı Taraf

Vekili: Av….

İsteğin Özeti: Diyarbakır İdare Mahkemesinin 9.10.2003 günlü, E:2002/804, K:2003/1152 sayılı kararının dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı Kanunun 49. maddesi hükmü uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi: M.Önder Tekin

Düşüncesi: Diyarbakır 10 nolu Sağlık Ocağı’nda memur olarak görev yapan davacının göreve gelmediği 14.1.2002-28.1.2002 tarihleri arasında hastalığı nedeniyle istirahatının uygun görüldüğüne dair raporu onaylatarak hastalık iznine çevirmediği gözönüne alınarak göreve izinsiz ve mazeretsiz gelmediği için görevden çekilmiş sayılması işleminde hukuka aykırılık görülmediğinden,davanın reddine karar verilmesi gerekirken,işlemin iptali yolundaki İdare Mahkemesi kararının bozulması gerekeceği düşünülmektedir.

Etiket

Diğer Haberler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Close